I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Ciebie przekazane jest BR Grzesiak, z siedzibą w Gdyni przy ul Leśna 25B/12, NIP 7132385621,

II. Dane osobowe
W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług, dobrowolnie oraz za Twoją zgodą pozyskujemy i przechowujemy od Ciebie następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, data i miejsce urodzenia, dane firmy wraz z NIPem, adres zamieszkania/zameldowania (ilość zebranych informacji uzależniona jest od zakresu usług jakie mamy realizować dla Ciebie).

III. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe, które nam przekazujesz przetwarzamy w celu realizacji:
-usług kadrowo-księgowych – w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUSem (np. przesyłanie deklaracji),
-szkoleń BHP i wydawania zaświadczeń,
-wystawiana i przesyłania faktur,
-informowania na bieżąco o zmianach w przepisach i w naszej firmie.

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na potrzeby realizacji zawartej z Tobą umowy pisemnej bądź ustnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

V. Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych
Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych innym podmiotom.

VI. Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały one zebrane.

VII. Uprawnienia Użytkowników
1. W każdym czasie możesz zwrócić się do Administratora o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
2. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również skorzystać z prawa do przeniesienia swoich danych,
3. W sytuacji wniesienia sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w podanych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności bądź gdy Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Prawo do wycofania zgody (prawo do bycia zapomnianym)
1. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody zanim ją cofnąłeś,
2. W sytuacji wycofania zgody, Administrator będzie mógł kontynuować przetwarzanie danych tylko w przypadku istnienia innej podstawy prawnej przetwarzania.

IX. Kontakt
W każdym czasie możesz się skontaktować z Administratorem w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Adres, pod którym możesz się skontaktować:
– mailowo: biuro@brgrzesiak.pl
– telefonicznie: 512 325 635
– listownie: BR Grzesiak, ul. Leśna 25B/12, 81-549 Gdynia